Kurs: Augsburgska bekännelsen

Introduktion till den Augsburgska bekännelsen: kontext, innehåll, relevans

Högskolekurs (7,5 hp) förlagd till Församlingsfakulteten i Göteborg, med examination via Johannelunds Teologiska Högskola, i samarrangemang med nätverket Re:formera

Välkommen!

Augsburgska bekännelsen med dess efterföljande utläggning, Apologin, är bland de viktigaste dokumenten som den reformatoriska och evangeliska rörelsen sammanställt. Här preciseras och redogörs för den tro, lära och det församlingsliv som reformationen återställt.  Trots att detta bekännelsedokument varit centralt för den lutherska kyrkan i århundraden är det relativt okänt och förbisett i våra dagar. Dock finns det flera goda skäl att lyfta fram det i ljuset igen. Det är en bekännelse med tydliga ekumeniska anspråk, den är till sitt innehåll alltigenom evangelisk och allmänkyrklig.

Ett genomgående drag är att bekännelsen inte handlar om nyheter utan att den står i samklang med både Skriften och kyrkans oförvanskade tradition. Den ligger till grund för det som varit »kyrkan mitt i byn« under snart 500 år i Sverige. Den antogs redan 1593 vid Uppsala möte och utgör fortfarande stommen för Sveriges största kyrka med över sex miljoner medlemmar och drygt tre tusen församlingar. Kyrktornen pekar än idag mot himlen och påminner om Guds närvaro i varje samhälle och stadsdel.

Det är med stor glädje och förväntan som vi inbjuder till denna kurs. Vi tror att denna möjlighet till fördjupning i bekännelsen kan tjäna oss som ett utmärkt verktyg och en möjlig väg till både förnyelse och ekumenik för hela Kristi kyrka i Sverige. I Augustana återfinns reformationens kärnfrågor klart framställda och bevarade, en rikedom som inte får gå förlorad. Bekännelseskrifterna ska inte främst betraktas som dogmatiska teorier utan som teologiska redogörelser med praktiska tillämpningar för reformatoriskt församlingsbyggande. Därför är vi övertygade om att dessa studier av bekännelsetexterna kan få tjäna som en viktig vägledning i det förnyelsearbete som idag sker på bred front i kristenheten. I sann reformatorisk anda handlar det alltså inte om något nytt utan om att fördjupa sig i det ursprungliga materialet som med klarhet underrättar oss om det centrum kring vilket hela den kristna tron och all kyrklig verksamhet kretsar.

Torbjörn Johansson, FFG
T
omas Nygren, Johannelund
Magnus Persson, Re:formera

Kursinformation

 • Kurskod: SD 110 (kursplan här)
 • Kursens högskolepoäng: 7,5 hp
 • Ämnesområde: systematisk teologi
 • Kurskategori: fristående kurs, valbar programkurs
 • Kursens nivå: G1F, grundnivå, fortsättningskurs som kräver mindre än 60 hp i teologi
 • Kursmoment:
  • Augsburgska bekännelsens tillkomst- och verkningshistoria
  • Augsburgska bekännelsens centrala läroinnehåll
  • Augsburgska bekännelsens konsekvenser för pastoral praxis i kyrka och församling
 • Syfte: kursen syftar till att ge grundläggande förståelse för Augsburgska bekännelsens tillkomst- och verkningshistoria, Augsburgska bekännelsens centrala läroinnehåll, och Augsburgska bekännelsens konsekvenser för pastoral praxis i kyrka och församling.
 • Undervisningsform: kursen består av tre undervisningstillfällen på Församlingsfakulteten, Ekmansgatan 3 i Göteborg : temadagen 9 november 2018 (inspelningar från temadagen finns här) och två intensivhelger 8-9 mars och 10-11 maj 2019).
 • Det blir lektionsundervisning och seminarieövningar där studenterna presenterar och diskuterar egna papers i relation till undervisningsmomenten.
 • Kurslärare: Torbjörn Johansson, Daniel Johansson, Tomas Nygren (från Johannelund) och Magnus Persson (från Re:formera)
 • Examination: Kursen examineras skriftligt. Examinatoriska seminarieövningar tillkommer.
 • Avgift: kursen är kostnadsfri
 • Ansökan: föranmälan till Församlingsfakulteten senast 10 januari 2019. Formell ansökan för högskolestudier sker, efter återkoppling från FFG, till Johannelund.

Med reservation för ev. ändringar. Kursfolder för nedladdning och spridning finns här