SIMUL

SIMUL – SAMTIDIGT

År 2017 är det 500 år sedan reformationen inleddes genom Martin Luthers spikande av de 95 teserna. Med anledning av detta reformationsjubileum kommer FFG att år för år fokusera på centrala teologiska ämnen som även idag spelar en avgörande roll för såväl kyrkans som individens liv.

Mycket av reformationens upptäckt kan fångas upp i det korta ordet ”simul” (=”samtidigt”, ”på en gång”). Mest känt är ordet i satsen ”simul iustus et peccator”, ”på en gång syndare och rättfärdig”. Här bekänns två saker som till synes är varandra uteslutande. Hur kan en och samma människa vara både-och? Samtidigt? Luthers svar på detta är att människan och hennes frälsning i Bibeln beskrivs i relation till Gud. Ser vi på människan i sig själv, så är hon en syndare. Ser vi på henne i relation till Gud, med Kristus som Medlare, så är hon rättfärdig. Genom tron på Jesus sker ”det saliga bytet” (der fröhliche Wechsel), då han tar hennes synd och skänker henne sin rättfärdighet. Därför är det till synes omöjliga, det paradoxala, möjligt: att vara både syndare och rättfärdig på en gång, simul.

Den mest grundläggande kristna bekännelsen är att Jesus är Gud. Samtidigt, simul, är han människa. Inkarnationen innebar inte att Gud förvandlades till människa eller att en människa förvandlades till Gud. Jesus är Gud och människa i en person. Det handlar inte heller om att han är hälften av varje, vilket skulle betyda att han varken är som Gud eller människor. Nej, i bekännelsen stryks det under, att han är sann Gud och sann människa i en person. Hur detta är möjligt är ett mysterium. Bakom vårt ord för ”mysterium” ligger ett grekiskt ord som betyder ”hemlighet” och det används just om inkarnationen (1 Tim 3:16). Denna hemlighet är uppenbarad i Guds ord, och tron tar emot den och bekänner den. Samtidigt förblir det en hemlighet, ett mysterium, som är outgrundligt.

Löser vi upp mysteriet i någon av ändarna, så blir det hela enkelt för förnuftet att gripa. Vi kan lösa upp det genom att ge avkall på hans gudomlighet eller genom att ge avkall på hans mänsklighet. Men om vi helt och fullt bekänner båda delarna så blir mysteriet stort. Detta pekar på en viktig sak i förståelsen av teologins uppgift. Den är inte att ”förklara” allt så att alla kan begripa det. Ibland är det tvärtom att skydda Skriftens innehåll från rationalismens upplösningsförsök, som vill göra allt spänningsfritt och hanterbart för människan.

Simul kan användas för att beskriva många karakteristiska drag i reformationen. Det gäller bl.a. läran om sakramenten, utkorelsen, den fria viljan och socialetiken. Grundläggande handlar det om hur teologins uppgift är att svara på och bekänna det som Guds ord säger. Det är detta som är det avgörande, inte att kunna förklara hur det är möjligt. Ofta får bekännelsen stanna vid att bekänna att. Så kan tron förbli vid Guds ord, som den lever av. Det betyder att den evangelisk-lutherska teologin rymmer det spänningsfyllda, det paradoxala och det ickeharmonierade. Alla frågor blir inte besvarade och det är i sig en bekännelse. Bekännelsen är bunden vid Guds ord. Samtidigt aktualiseras viktiga frågor som rör bekännelsens gräns och funktion.

Att leva i den verklighet som simul beskriver, är att leva i en spänning, nämligen mellan vad ögonen och erfarenheten säger och vad tron håller fast vid. Det är ett både-och, en samtidighet, ett spänningsförhållande.

FFG vill använda reformationsjubileet för att arbeta med dessa teman och ställa frågan om deras relevans och vilka möjligheter de ger idag. Vi planerar att göra det under följande teman, som kommer att prägla konferenser och temadagar:

2014 – BIBELN: GUDS ord och MÄNNISKORS ord – SIMUL
2015 – SAKRAMENTEN: MATERIELLA element och ANDLIGA gåvor – SIMUL
2016 – MEDBORGARSKAPET: i HIMLEN och på JORDEN – SIMUL
2017 – KRISTEN: RÄTTFÄRDIG och SYNDARE – SIMUL

Välkommen att vara med!

Planerade arrangemang (uppdateras kontinuerligt):

2014

 • Sommarbibelskola 14-16 augusti: Bibeln – samtidigt Guds ord och människors ord
 • Internationell bibelkonferens 7-8 november: Guds ord och människors ord – samtidigt?
 • Temadagar om pedagogik 5 december & 27 februari: Guds ord och människors pedagogik
 • Lördagsundervisning hösten 2014 och våren 2015: 7 olika föreläsningar

2015

 • Vinterbibelskola 16-17 januari 2015: Bibeln – samtidigt Guds ord och människors ord
 • Fakultetens dag 28 februari 2015: Vi förkunnar Kristus!
 • Sommarbibelskola 6-8 augusti 2015: Himlen på jorden
 • Lördagsundervisning hösten 2015 och våren 2016: Dopet och nattvarden: himmelskt och jordiskt samtidigt
 • Internationell bibelkonferens 13-14 november 2015: Dop, nattvard och kristologi: Himmelskt och jordiskt samtidigt

2016

 • Temadag 26 februari 2016 Församlingsplantering
 • Fakultetens dag 27 februari 2016: Kyrkan: stridande och triumferande – samtidigt
 • Lördagsundervisning våren 2016: Nattvarden: himmelskt och jordiskt samtidigt
 • Sommarbibelskola 4-6 augusti 2016: Himmelskt och jordiskt medborgarskap – samtidigt
 • Internationell bibelkonferens 11-12 november 2016: Himmelskt och jordiskt medborgarskap – samtidigt

2017