Teologiska studier hösten 2022

 

Församlingsfakulteten inbjuder hösten 2022 på nytt till teologiska utbildningar. Samarbete med Fjellhaug Internasjonale Høgskole, Oslo (FIH) innebär möjlighet att studera för en ettårig norsk högskoleexamen (som benämns Teologiskt basår på FFG) och en treårig Bachelor i Teologi & Mission. Formellt skrivs student in som distansstuderande på Fjellhaug (studiemedelsberättigad utbildning), medan studiemiljö och lärarresurser tillhandahålls på FFG. Det finns numera ett pastoralteologiskt fördjupningsspår att lägga till teologistudierna på FFG, vilket gör att utbildningen än mer formar för tjänst i kyrka och i mission. För den som vill fortsätta med teologiska studier på högre nivå innebär samarbetet med Concordia Theological Seminary i Ft Wayne att också Master-studier tillhandahålls på FFG.

PROFIL. Till skillnad från religionsvetenskapliga utbildningar som önskar vara religiöst neutrala, så utgår Församlingsfakulteten från bekännelsen till Jesus Kristus som Herre. En hög akademisk nivå eftersträvas, samtidigt som studierna bygger på Bibeln som Guds sanna ord. De evangelisk-lutherska bekännelseskrifterna ser vi som en rätt utläggning av Bibeln. Denna bibelsyn och bekännelse formar institutionens profil.

ÖPPENHET. Med en tydlig profil strävar vi alltid efter en stor öppenhet. Alla är välkomna att delta i undervisning och kurser oavsett tro och bekännelse, samtidigt som andaktsliv och pastoral fördjupning erbjuds för att den enskilde ska kunna förberedas för tjänst i kyrka och mission.

FORMERING. Församlingsfakulteten lägger vikt vid studentens personliga utveckling och formande för tjänst (pastoral formation). Själva livet i huset, en fantastisk villa från 1900-talets början, formar. Daglig gemenskap med lärare och studenter i klassrum och vid kaffebord, ett stimulerande teologiskt bibliotek, ett kapell som inbjuder till bön och andakt, bidrar till att alla utvecklas i sin egen takt och att kunskaper kan integreras.   

UPPDRAG. Med fokus på tjänst i kyrka och samhälle är det naturligt att missions- och evangelisations-perspektivet sätter sin prägel på mycket av undervisningen. Det är ett uttryck för att den kristna tron och bekännelsen inte bara är utbildningens utgångspunkt utan också dess mål.

HISTORIK: FFG bildades 1993 för att ge kompletterande teologisk undervisning för universitetsstudenter och andra intresserade, med tydlig och förklarad utgångspunkt i forskningen och undervisningen: Bibeln som Guds ord och den evangelisk-lutherska bekännelsen som profil. År 2000 startades en tvåårig heltidsutbildning, som sedermera blev en treårig teologisk utbildning ackrediterad av European Evangelical Accrediting Association. 2014 ingicks ett samarbete med Concordia Theological Seminary i USA om masterstudier på FFG, Master of Sacred Theology, och år 2019 påbörjades samarbetet med Fjellhaug Internasjonale Høgskole i Oslo om studier för Bachelor i teologi.

Församlingsfakulteten är en av två skolor på kristen grund som Peter Isaac Béens Utbildningsstiftelse bedriver. L M Engströms gymnasium i centrala Göteborg är den andra.

ÖVERSIKT PROGRAM

Grundutbildningar i teologi

TEOLOGISKT BASÅR

FIH: Årsstudium Nettstudier 60 stp

1 år, hel- eller halvfart

För dig som är intresserad av ett års kvalificerad fördjupning och upptäcktsfärd i den kristna tron. Praktiskt och pastoralt orienterat teologiskt program, med dagliga andakter, mentorer, tillgång till själavårdare och med möjlighet till handledning i församling. Kursutbudet är brett och syftar till att ge redskap för det liv som möter i kyrka och samhälle.

Mer info.

BACHELOR I TEOLOGI & MISSION

FIH: Bachelor i teologi og misjon 180 stp

3 år, heltid

För dig som efter ettåriga Teolgiskt basår vill fortsätta med ett tvåårigt teologiskt studium, med möjlighet till renodlat akademisk inriktning eller en pastoralteologiskt inriktad fördjupning som erbjuds som tillägg på FFG (se nästa sida).

Efter fullgjorda studier ges en norsk högskoleexamen som kan användas för fortsatta teologiska studier i Sverige och för förvärvsarbete som kräver teologisk examen (t ex präst).

Mer info.

Fördjupningsprogram

MASTER OF SACRED THEOLOGY

9 intensivkurser utspridda över 3 års tid, examinationer och uppsats (Thesis)

STM-programmet är ett program som erbjuds av Concordia Theological Seminary i Ft Wayne, USA (CTS), och som är utlokaliserat till FFG. Programmet fungerar både som pastoral fortbildning och forskarförberedelse för studenter som siktar på högre teologiska studier. Upplägget på programmet är anpassat för präster/teologer i tjänst, med tre intensivkurser per år (motsv. 1/3 av helfart och totalt 9 kurser), samt en avslutande uppsatsskrivning (Thesis). Efter att ha klarat samtliga moment erhåller studenten en Master of Sacred Theology från CTS, med ackreditering från Association of Theological Schools i USA.

Mer info.

PASTORALTEOLOGISKT FÖRDJUPNINGSSPÅR

Sex veckoslut per läsår under 1 eller 2 års tid, samt fältförsamling, handledare och övningsuppgifter

I samarbete med Lutherstiftelsen erbjuder FFG ett pastoralteologiskt fördjupningsspår, vars syfte är att ge studenter fler redskap till att kunna stå i kyrklig tjänst efter avslutade studier (t ex blivande präster). Kursen ges parallellt med studier på Bachelor-programmet och är förlagt till sex veckoslut per läsår. Studerande vid andra lärosäten och andra intresserade som förvärvsarbetar kan därför också delta.

En viktig del av spåret är fältförsamlingen där praktiska övningar under handledning blir till en naturlig del av det gudstjänst- och församlingsliv som studenten lever i. Första året är meningsfullt och formativt för alla i kyrklig tjänst medan andra året övergår i en renodlad prästutbildning med särskild antagning.

Mer info.

SAMARBETEN

Bachelor- och Master-program i samarbete

Fjellhaug Internasjonale Høgskole (FIH): FFG:s samarbetspartner i Oslo är en privat skola som erbjuder teologiska studier på högskolenivå. Skolan grundades 1898 i syfte att rusta missionärer för tjänst i Kina och drivs av Norsk Luthersk Misjonssamband. Fjellhaug har idag tre avdelningar (Oslo, Köpenhamn och Århus) med statlig ackrediterade utbildningar samt en bibelskola (Bibelskolen Fjellhaug). I utbudet på högskolan kan nämnas en rad olika ettåriga program, en tvåårig utbildning med inriktning mot pedagogik, Bachelor i teologi & mission, samt Master i teologi & mission

Mer info.

Concordia Theological Seminary (CTS): FFG:s amerikanska samarbetspartner i Ft Wayne är ett av två prästseminarier i The Lutheran Church Missouri Synod, med flera teologiska program på högre nivå, bl.a. doktorsprogram och programmet Master of Sacred Theology som alltså är möjligt att läsa på FFG. Master-programmet fungerar både som forskarförberedelse och som pastoral fortbildning och har anpassats för präster/teologer i tjänst (3 intensivkurser per år). CTS är ett av de äldsta seminarierna i hela USA (175 år) och utmärker sig som ett bekännelsetroget lutherskt utbildningscentrum med mission bland lutherska kyrkor och seminarier över hela världen.

Mer info.

KONTAKT

Steget vidare

Ta kontakt! Välkommen att besöka FFG och prata med någon av oss på plats i Göteborg för att undersöka om studier på FFG passar dig. Du kan också kontakta studiehandledare med dina frågor eller begära informationsmaterial: studiehandledare@ffg.se, tel: +46 72-325 94 70

 

Undersök! Under resurser finns inspelningar/artiklar som ger närmare bekantskap om FFG:s profil och innehåll. Se också kalendern för kommande evenemang.

Läs några studenters vittnesbörd (från Hälsning nr 1/2021)

Ansök till utbildning! Här gör du senast 31 mars en föranmälan till Teologiskt basår/Bachelor-programmet. Efter återkoppling från FFG görs ansökan till FIH, där antagen student skrivs in som distansstuderande, med studieplats FFG. De norska antagningskraven för svenska sökanden finns här. För ansökan till Master-programmet eller pastoralteologiska fördjupningsspåret, kontakta FFG: studiehandledare@ffg.se, tel: +46 72-325 94 70

Sök studiemedel och boende! Ansökan om studiemedel (från CSN i Sverige) sker för Årsstudium Nettstudier på Fjellhaug Internasjonale Høgskole i Oslo. FFG har inget eget internat, men Markusgården i Göteborg är ett kristet studentboende där studenter på FFG har en viss förtur. Se hemsidan: www.markusstiftelsen.se. Kontakta FFG för fler tips.