Välkommen!

Varför teologiska studier på just Församlingsfakulteten? Torbjörn Johansson, rektor på FFG, anger tre skäl:

Förtroende för Bibeln

Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. (Ps 119:105)

Det som är själva upprinnelsen till Församlingsfakulteten är den höga synen på Guds ord, övertygelsen om att människan har fått möjlighet att ta del av Guds tankar genom det ord som han talar och uppenbarar i Bibeln. Jesus hänvisar i evangelierna till Skrifterna som den högsta auktoriteten och säger att Guds ord är ”sanning”.  Det är Församlingsfakultetens övertygelse att det förtroende som Jesus hade till Bibeln också ska vara varje lärjunges förtroende för Bibeln. Utifrån detta och för detta vill vi arbeta med undervisning och forskning.

Fördjupning i Teologi

När dina ord öppnas, ger de ljus och förstånd åt enkla människor. (Ps 119:130)

Förtroendet för Bibeln ska vara utgångspunkten för teologisk undervisning och forskning. Det är inte en ”neutral” utgångspunkt, men Församlingsfakulteten vill visa att förtroende för Bibeln inte står i motsats till vetenskaplig saklighet och hög akademisk kvalitet. Under snart 30 år har Fakulteten arbetat med fördjupning i teologi i form av teologisk utbildning, forskning och bokutgivning. Samarbeten med andra teologiska institutioner med samma utgångspunkt har möjliggjort för Församlingsfakulteten att kunna bedriva fördjupning i teologi som ger en akademiskt ackrediterad examen. 

Förväntan på Gud    

Nära är också du, Herre, och alla dina bud är sanning. (Ps 119:174)

När Bibeln predikas eller läses så är det inte bara information om Gud utan Gud själv kommer nära genom sitt ord. Gud är subjektet, den handlande. Bibelns ord är verksamt och levande, ett medel och ett instrument som Gud använder genom sin Ande. Att Gud är nära genom sin Ande och ord gör att studenter vid FFG och alla människor som på olika sätt lever och arbetar i Guds rike kan ha en trosviss förväntan på Guds handlande i historien. Även denna förväntan på Gud idag vill Församlingsfakulteten arbeta under och för. Daglig gemenskap med lärare och studenter i klassrum och vid kaffebord, ett stimulerande teologiskt bibliotek, ett kapell med ett levande andaktsliv och pastoral fördjupning erbjuds för att den enskilde ska kunna förberedas för tjänst i kyrka och mission med en förväntan på Gud.

Teologiska studier under dessa förutsättningar är både viktiga och glädjefyllda. Jag önskar Dig hjärtligt välkommen!

Torbjörn Johansson, rektor