Biblioteket

Välkommen till Församlingsfakultetens bibliotek!

Här söker du i bibliotekskatalogen

Många av dem som besökt Församlingsfakulteten har gjort iakttagelsen av vi ”har böcker nästan överallt”. Vårt bibliotek, som nu innehåller lite drygt 17 000 katalogiserade titlar är utplacerat i olika rum, de flesta är lättillgängliga, medan några avdelningar är magasinerade.

Efter ett par år i det nya huset börjar det nu bli ordning bland böckerna även om arbetet är mycket tidsödande. Totalt sett har vi nu ungefär så många böcker som vi kan bereda rum för och det svarar också mot kraven från vår ackrediteringsorganisation.

Man skulle kunna beskriva det som att vi nu lämnar expansionsfasen och övergår till en ”förädlingsfas”, där mindre viktiga böcker får ge plats för viktigare volymer. Biblioteket innehåller mestadels litteratur inom de klassiska teologiska disciplinerna, med referensböcker bl.a. i filosofi, historia och språkvetenskap. Vi prenumererar på ca 40 ”kyrkliga” och ca 20 akademiska tidskrifter. Därutöver har vi en arkivavdelning under uppbyggnad, med helt unikt material, som t.ex. pastoralteser (små avhandlingar som blivande kyrkoherdar under 1800-talet behövde lägga fram inför domkapitlet) och material efter domprosten Per-Olof Sjögren.

Vårt mål, enligt Församlingsfakultetens strategiska plan, är att biblioteket ska vara 1) ett referensbibliotek för Församlingsfakultetens studenter och i viss mån andra studenter samt allmänheten; 2) ett forskningsbibliotek för lärarna och andra forskare. Denna målbeskrivning har varit vägledande i fråga om nyförvärv, alltså vilka böcker vi köper in, men också i fråga om vilka böcker vi tar emot som gåva. Vi tar inte längre gärna emot stora osorterade volymer av böcker, eftersom vi i de flesta fall redan har många av böckerna och för att sorteringsarbetet är relativt tidsödande. I prioriteringen av inköp utgår vi alltså från ett konkret behov bland studenter och lärare. Vi jämför också med Universitetsbibliotekets bestånd, då närheten och tillgängligheten där gör att vi inte behöver köpa in allt som ska läsas i huset. Studenternas behov utöver kurslitteratur handlar om litteratur till uppsatser och inte minst interpretationer inom bibelvetenskapen. Antalet bibelkommentarer är därför ganska omfattande.

Sammantaget medför detta att vårt bibliotek är särskilt välförsett i fråga om luthersk teologi och bibelvetenskap. Vi har störst behov av påfyllnad inom de kyrkovetenskapliga disciplinerna. Vid de två senaste ackrediteringsbesöken från European Evangelical Accrediting Association har behovet av en inventering av hela beståndet påpekats. Vi har sedan 1993 katalogiserat böcker och hunnit med att byta programvaran för databasen, vilket tyvärr lett till att katalogen inte stämmer helt. Parallellt med denna inventering genomför vi ett byta av klassifikationssystem. Det gamla alfabetiska SAB-systemet används inte längre av forskningsbiblioteken i Sverige, utan det internationella Dewey-systemet som är mer detaljerat har införts. Det underlättar för studenter och forskare att vi använder samma system som övriga forskarbibliotek, så när vi ändå inventerar klassificerar vi om dem. För detta arbete finns en liten del av min tjänst tilldelad, vilket omöjligt räcker till, men vi har under läsåret och förhoppningsvis också framgent haft god hjälp av ett par volontärer bland studenterna, särskilt Rune Mårtensson lägger ner åtskilliga timmar i biblioteket.

Rune Mårtensson
Bibliotekarie
bibliotek@ffg.se

Böckerna är inte för hemlån utan läses i Församlingsfakultetens lokaler (så kallade läsesalslån). Välkommen att titta in och använda biblioteket!

Låneregler

Var hittar jag boken?

Bibliotekskatalogen