Pastoralteologiskt fördjupningsspår

FFG erbjuder i samarbete med Lutherstiftelsen ett pastoralteologiskt inriktat fördjupningsspår, vars syfte är att ge studenter fler redskap till att kunna stå i kyrklig tjänst efter avslutade studier, i synnerhet blivande präster.

Fördjupningsspåret löper över ett eller två år, beroende på inriktning, vilket ger studenter den viktiga tiden för integrering av både teoretiska och praktiska kunskaper. En viktig del av spåret är fältförsamlingen där praktiska övningar under handledning blir till en naturlig del av det gudstjänst- och församlingsliv som studenten ändå lever i. Fördjupningsspårets schemalagda tid utgörs av sex veckoslut (intensivundervisning fredag-lördag) per läsår. Mellan veckosluten ges läs- och skrivuppgifter samt praktiska övningar som följs upp, vilket bidrar till en formativ process och progression i lärandet.

Att undervisningen är förlagd till endast några få veckoslut syftar också till att andra intresserade ska kunna ansöka till fördjupningsspåret, t ex studerande vid andra lärosäten och andra intresserade som förvärvsarbetar och/eller måste resa för att delta i undervisningen. Spåret har utformats för att vara tillgängligt för en bred målgrupp. Första året är meningsfullt och formativt för alla i kyrklig tjänst medan andra året övergår i en renodlad prästutbildning med särskild antagning.

För mer information, antagningskrav, ansökan, kontakta studiehandledare:

Mail: studiehandledare@ffg.se, tel: 031-778 35 40

Ansökan till pastoralspåret hösten 2022 ska vara FFG tillhanda senast 30 maj 2022.

Pastoralteologiskt fördjupningsspår del 1

6 veckoslut à 10-12 lektionstimmar hösten 2022 – våren 2023, utöver fältförsamling, handledning, läs- och skrivuppgifter, praktiska övningar, uppföljningar, m.m. Ansökan görs för helt läsår, möjlighet att följa enstaka kurser på distans (via Internet) ges endast i undantagsfall. Intyg utfärdas efter genomfört studieår.

Preliminärt upplägg:

 • Introduktion pastoralteologi (september)
 • Introduktion homiletik & kateketik (oktober)
 • Introduktion själavård (november)
 • Introduktion diakoni & etik (januari)
 • Introduktion liturgik (mars)
 • Introduktion mission & församlingsbyggande (april)
Pastoralteologiskt fördjupningsspår del 2: prästförberedande (särskild antagning)

Hösten 2023 – våren 2024, samt några tillkommande moment sommaren 2023 och 2024. Pastoralexamen genomförs under det andra studieåret.

 • Fördjupning pastoralteologi (september)
 • Fördjupning liturgik (oktober)
 • Fördjupning homiletik (november)
 • Fördjupning själavård (januari)
 • Kyrkokunskap & kyrkorätt (mars)
 • Fördjupning mission & församlingsvård (april)