Pastoralteologiskt fördjupningsspår

När studenterna på det teologiska programmet påbörjar det andra läsåret hösten 2020 kan de ansöka om att få gå ett pastoralteologiskt fördjupningsspår som ligger parallellt med kursverksamheten på Bachelor-programmet. Fördjupningsspåret är helt nystartat och har vuxit fram i samarbete med Lutherstiftelsen som i många år arbetat med pastoral utbildning och fortbildning. Syftet är att ge studenter flera redskap för att kunna stå i kyrklig tjänst efter avslutade studier, i synnerhet blivande präster.

Fördjupningsspåret löper över ett eller två år, beroende på inriktning, vilket ger studenter den viktiga tiden för integrering av både teoretiska och praktiska kunskaper. En viktig del av spåret är fältförsamlingen där praktiska övningar under handledning blir till en naturlig del av det gudstjänst- och församlingsliv som studenten ändå lever i. Fördjupningsspårets schemalagda tid utgörs av sex veckoslut (intensivundervisning fredag-lördag) per läsår. Mellan veckosluten ges läs- och skrivuppgifter samt praktiska övningar som följs upp, vilket bidrar till en formativ process och progression i lärandet. Att undervisningen är förlagd till endast några få veckoslut syftar också till att andra intresserade ska kunna ansöka till fördjupningsspåret, t ex studerande vid andra lärosäten och andra intresserade som förvärvsarbetar och/eller måste resa för att delta i undervisningen. Då tillgång på pastoralteologisk fördjupning generellt sett inte är så stor har fördjupningsspåret utformats för att vara så tillgängligt som möjligt för en bred målgrupp. Första året är meningsfullt och formativt för alla i kyrklig tjänst medan andra året övergår i en renodlad prästutbildning med särskild antagning.

För mer information, antagningskrav, ansökan, kontakta studiehandledare:

Mail: studiehandledare@ffg.se, tel: 031-778 35 40

Pastoralteologiskt fördjupningsspår del 1

6 veckoslut à 10-12 lektionstimmar hösten 2020 – våren 2021, utöver fältförsamling, handledning, läs- och skrivuppgifter, praktiska övningar, uppföljningar, m.m. Ansökan görs för helt läsår, möjlighet att följa enstaka kurser på distans (via Internet) ges endast i undantagsfall. Intyg utfärdas efter genomfört studieår.

Preliminärt upplägg:

 • Introduktion pastoralteologi (september)
 • Introduktion homiletik & kateketik (oktober)
 • Introduktion själavård (november)
 • Introduktion diakoni & etik (januari)
 • Introduktion liturgik (mars)
 • Introduktion mission & församlingsbyggande (april)
Pastoralteologiskt fördjupningsspår del 2: prästförberedande (särskild antagning)

Hösten 2021 – våren 2022, samt några tillkommande moment sommaren 2021 och 2022. Pastoralexamen genomförs under det andra studieåret.

 • Fördjupning pastoralteologi (september)
 • Fördjupning liturgik (oktober)
 • Fördjupning homiletik (november)
 • Fördjupning själavård (januari)
 • Kyrkokunskap & kyrkorätt (mars)
 • Fördjupning mission & församlingsbyggande (april)