Pastoralteologiskt fördjupningsspår (2024)

FFG erbjuder i samarbete med Lutherstiftelsen återigen ett pastoralteologiskt inriktat fördjupningsspår, vars syfte är att ge studenter fler redskap till att kunna stå i kyrklig tjänst efter avslutade studier, i synnerhet blivande präster.

Fördjupningsspåret löper över ett eller två år, beroende på inriktning, vilket ger studenter den viktiga tiden för integrering av både teoretiska och praktiska kunskaper. En viktig del av spåret är fältförsamlingen där praktiska övningar under handledning blir till en naturlig del av det gudstjänst- och församlingsliv som studenten ändå lever i. Fördjupningsspårets schemalagda tid utgörs av inspirationsdagar och veckoslut (intensivundervisning fredag-lördag), samt längre undervisningstillfällen efter läsårets slut i juni.

Att undervisningen är förlagd till endast några få tiilfällen syftar också till att andra intresserade ska kunna ansöka till fördjupningsspåret, t ex studerande vid andra lärosäten och andra intresserade som förvärvsarbetar och/eller måste resa för att delta i undervisningen. Spåret har utformats för att vara tillgängligt för en bred målgrupp. Första året är meningsfullt och formativt för alla i kyrklig tjänst medan andra året övergår i en renodlad prästutbildning med särskild antagning.

För mer information, antagningskrav, ansökan, kontakta studiehandledare:

Mail: studiehandledare@ffg.se, tel: 031-778 35 40

Ansökan till pastoralspåret 2024-2025 är nu öppen.

UPPLÄGG (med reservation för ändringar):
 1. Pröva på! Pastoralteologisk inspirationsdag 10 november 2023
 2. Forstättning: Fördjupningshelg om Predikan 12-13 januari, med möjlighet att delta i efterföljande homiletiska seminarier.
 3. Pastoralteologiskt fördjupningsspår (del 1), med start juni 2024. Anmälan med vissa förpliktelser. Exempel på ämnen:
  • Introduktion pastoralteologi
  • Introduktion homiletik & kateketik 
  • Introduktion själavård 
  • Introduktion diakoni & etik 
  • Introduktion liturgik 
  • Introduktion mission & församlingsbyggande

4. Pastoralteologiskt fördjupningsspår (del 2): prästförberedande (särskild antagning)

Hösten 2025 – våren 2026, samt några tillkommande moment sommaren 2025 och 2026. Pastoralexamen genomförs under det andra studieåret. Exempel på ämnen:

  • Fördjupning pastoralteologi 
  • Fördjupning liturgik 
  • Fördjupning homiletik 
  • Fördjupning själavård
  • Kyrkokunskap & kyrkorätt 
  • Fördjupning mission & församlingsvård