Akademisk skriftserie

Församlingsfakultetens akademiska skriftserie finns nedanstående böcker utgivna. Böckerna kan köpas direkt på FFG  genom att beställa den på info@ffg.se. Notera att Församlingsfakultetens småskriftserie återfinns här. Nya skriftserien Texter & Studier finns här.

 

Kunskapsteori och metafysik. En idéhistorisk tillbakablick.

Författare: Bengt Hägglund, samt inledning av Torbjörn Johansson
Sidor: 106
Förlag: Pro Veritate (ingår som bok nr 16 i FFG:s akademiska skriftserie)
Utgivningsår: 2024
Pris: 185 kr

Bengt Hägglund (1920–2015) var professor i ämnet kristendomens idéhistoria vid Lunds universitet. Han är mest känd för sitt arbete Teologins historia – En dogmhistorisk översikt, som utkommit i fem upplagor och översatts till ett flertal språk.

I dialog med olika tankeströmningar i historia och nutid diskuterar Bengt Hägglund i denna bok filosofiska och teologiska grundfrågor.

Texterna och frågorna som behandlas har stor spännvidd – de sträcker sig från den aristoteliska kunskapsteori till post-strukturalism och postmodernism, från loci-metodens användning under reformationen till motivforskningen i Lund på 1900-talet.

Denna andra, reviderade upplaga inleds med en artikel om Bengt Hägglunds teologiska metod, skriven av Torbjörn Johansson.

Arvet från Reformation – Teologhistoriska studier

Författare: Bengt Hägglund, samt inledning av Torbjörn Johansson
Sidor: 221
Förlag: Pro Veritate Församlingsfakultetens eget förlag (ingår som bok nr 4 i FFG:s Akademiska skriftserie)
Utgivningsår: 2024
Pris: 220 kr

Bengt Hägglund (1920–2015) var professor i ämnet Kristendomens idéhistoria vid Lunds universitet. Han är mest känd för sitt arbete Teologins historia – En dogmhistorisk översikt, som utkommit i fem upplagor och översatts till ett flertal språk.

I föreliggande bok får vi möta Bengt Hägglunds studier i det som var hans verkliga specialområde, den reformatoriska teologin. I 14 artiklar undersöker Hägglund centrala teologiska teman, såsom:

 • Skriftens klarhet: Reformationens bortglömda grundprincip
 • Luther och mystiken
 • Dopet och det kristna livet enligt Luther
 • Den evangeliska människouppfattningen
 • Humanismen och reformationens frihetsbegrepp

Denna andra, reviderade upplaga har försetts med en inledning om Bengt Hägglund som reformationsforskare.

I FFG-podden berättar Torbjörn Johansson om boken (del 1 och del 2).

Bethelbekännelsen 1933. Ett lutherskt försök.

Författare: Dietrich Bonhoeffer, Hermann Sasse, mfl. i översättning av Simon O Pettersson, samt inledning med kommentar av Torbjörn Johansson
Sidor: 100
Förlag: Församlingsförlaget i samarbete med Församlingsfakulteten i Göteborg (ingår som bok nr 15 i FFG:s skriftserie)
Utgivningsår: 2021
Pris: 185 kr (kan beställas från bl.a. Din Bok, www.din-bok.se)
Recensioner av bl.a. Arve Brunvoll, Christian Braw och Dag Sandahl, även i Budbäraren 4/2021. Se även Johan Sundeens ledare i Bulletin och Gunnar Hyltén Cavallius i SPT 26/2021.

”Bethelbekännelsen är […] ett glänsande, skarpt och imponerande vittnesbörd om vad teologiskt arbete under sommaren 1933 ännu kunde förmå.”

Klaus Scholder i Kyrkorna under Tredje riket

Under den tyska kyrkokampen samlades en grupp teologer, bl.a. Dietrich Bonhoeffer och Hermann Sasse, för att skriva en ny bekännelse. Denna skulle användas i motståndet mot nationalsocialismen och ta upp aktuella frågor. Förutom den kristna teologins klassiska ämnen tar bekännelsen därför också upp t.ex. rasfrågan, behandlingen av judar och den totalitära statens anspråk.

För första gången görs nu denna viktiga text tillgänglig på svenska. Till bekännelsen har skrivits en utförlig historisk inledning och en teologisk kommentar.

FFG-podden avsnitt 100 med bl.a. samtal om Bethelbekännelsen

Bibeln i funktion – om kanon, kyrka och tradition

Författare: Tomas Bokedal, teol. dr. från Lunds universitet och tidigare lärare på Församlingsfakulteten i Göteborg. Han är verksam som førsteamanuensis i Nya testamentet vid NLA Høgskolen i Bergen och som lektor vid Universitetet i Aberdeen, Skottland.
Sidor: 165
Förlag: BV-Förlag i samarbete med Församlingsfakulteten i Göteborg (ingår som bok nr 14 i FFG:s skriftserie) och Församlingsförlaget, Göteborg
Utgivningsår: 2018
Pris: 149 kr (kan beställas från BV-förlag, www.bvforlag.se)
Recension: Av Göran Landgren

Hur vi använder Bibeln är väsentligt för vår kristna tro. Hur lät sig de första kristna formas av Skrifterna? Varför byggde kyrkofäderna sin teologi på Skriften? Vilken är Bibelns funktion senare i historien och i kyrkan idag? Denna bok knyter an till dessa frågor och behandlar inledningsvis synen på Skrift, kanon och tradition i evangelisk-luthersk/protestantisk respektive romersk-katolsk tradition. Varför har egentligen Bibelns auktoritet, om den har det?

I bokens andra del diskuteras frågan om Bibelns ofelbarhet. Kan man lita på Skriften? Här görs en analys genom kyrkohistorien fram till reformationen och nutida teologi och textkritik. Bokens tredje del skiftar fokus till bibelläsningens roll för en kristen med tonvikt på fornkyrkans perspektiv och frågor kring Jesus-tillbedjan, Guds namn och korsets centrala roll för skriftläsningen. Som avslutning ges ett par glimtar från inledningen och slutet av Nya testamentet. Vi ser hur nära gamla och nya förbundets Skrifter knutits samman i den kristna helbibeln, och den starka tonvikten på Kristus, Skriftens kärna och stjärna. Bibeln i funktion stryker under att det handlar om ett levande ord till den enskilde och församlingen, för kyrkan förr såväl som idag – Guds ord och människors ord – samtidigt! (1 Tess 2:13; Hebr 4:12).

Fri och bunden: En bok om teologisk antropologi

Redaktörer: Johannes Hellberg, Rune Imberg, Torbjörn Johansson
Skriftserien: nr 13
Utgivningsår: 2013
Pris:
 250 kr

Vad är då en människa? Denna ursprungligen bibliska fråga debatteras i samhället och de olika svaren griper djupt in i olika politiska beslut som rör sjukvård, utbildning, rättsväsende och familjepolitik. Frågan är ständigt aktuell i kyrkan, som har att på nytt vittna om människans höga kallelse, hennes djupa skada och om Guds frälsningsgärning i Kristus. Vad innebär det att människan är skapad till ”Guds avbild”? Vad innebär det att människan är en syndare? I vilken mening är reformationens simul iustus et peccator (”på en gång syndare och rättfärdig”) en antropologisk utsaga?

Dette er noko av det beste – for ikkje å seia det beste – eg har lese av teologi på lenge.” (Recension av Johannes Kleppa i norska Dagen 5/12 2013)

He Alone is Worthy! The Vitality of the Lord’s Supper in Theodor Kliefoth and in the Swedish Liturgy of the Nineteenth Century 

Författare: Naomichi Masaki, Associate Professor of Systematic Theology at Concordia Theological Seminary, USA
Skriftserien: nr 12
Utgivningsår: 2013
Pris: 300 kr

Dr Naomichi Masaki highlights the liturgical thinking of Teodor Kliefoth (1810-1895) who served in Schwerin, Germany and found his liturgical ideal in the Reformation era. In 1850, his liturgical thinking started to influence the Swedish Church.  One concequence was that the culmination of the Lord’s Supper’s Preface no longer should be formulated “It is right and proper” but instead “He alone is worthy of thanks and praise”.

Kristi lag, naturlig lag och antinomism 

Författare: Rune Söderlund, docent vid Centrum för teologi och religionsvetenskap vid Lunds universitet, där han tjänstgjorde som universitetslektor 1987-2011.
Skriftserien: nr 11
Utgivningsår: 2012
Pris: 100 kr

Vad ska vi tänka om Guds bud och lag? Boken tecknar den glädjefyllda väg som går mellan å ena sidan en tung lagiskhet och å andra sidan en lössläppt laglöshet. Samtidigt med djup teologisk kunskap ges andlig vägledning.

Finns det en universell etik? När Rune Söderlund – med djup kunskap och bred kringsyn – tar upp denna fråga finner han i både judisk och kristen tradition ett samband mellan naturen och människan: Naturen har sin ordning och människan har sina normer. Båda delarna är givna av Gud i skapelsen. Jesus kommer med ”ett nytt bud”. Men detta är på samma gång nytt och gammalt. Det är gammalt eftersom det återger det som är givet i skapelsen. Ändå är det nytt eftersom det kommer med den kraft och det liv som Jesus har vunnit i sin död och uppståndelse. Söderlunds framställning är stark, mycket stark.
/Gustav Börjesson, prost

Johannes skriver om ett nytt bud, som samtidigt är gammalt – vilket? Varför menade Luther att tio Guds bud fortfarande är giltiga för de kristna fastän de gavs till det israelitiska folket? Och har möjligen lagen sin förankring redan i skapelsen? Rune Söderlund ger bibliska svar på dessa frågor i denna artikel samling som på ett värdefullt sätt belyser olika aspekter på lagen som bibliskt och teologiskt begrepp.
/Erik J. Andersson, missionsledare, ELM

Följ mig! Pastorala perspektiv på bergspredikan

Författare: Timo Laato är prästvigd i Finska kyrkan och disputerade 1991 på en avhandling om Pau­lus och judendomen. Han är lektor i Nya testamentets exegetik på Församlingsfakulteten i Göteborg, pastoralteologisk pedagog på Lutherstiftelsen i Göteborg och pastor i en finsk väckelserörelse. Han har rest och hållit föredrag i olika delar av världen.
Skriftserien: nr 10
Utgivningsår: 2011
Pris: 150 kr

Jesu bergspredikan är välkänd. Överallt. Också utanför kristenheten. Bergspredikan är faktiskt världens mest omtalade predikan, den del i Nya testamentet som mest citeras. Men hur skall man förstå vad Jesus säger? Han tycks ställa så höga krav på sina ef­ter­följare att man lätt hamnar i tvivel och misstro. Det är också svårt att i dag tillämpa allt vad han förkunnar. Därför behöver vi vägledning.

I denna bok går författaren igenom bergspredikan vers för vers. Han visar vad denna står för. Det är inte så mycket fråga om talrika teologiska detaljer eller olika kyrkliga åsikter. Först och främst gäller det efterföljelsen! Jesus vill inte att hans lärjungar bara sitter, inte heller att de springer lite hit och dit. Däremot vill han att de följer honom vart än han går. Skulle du följa honom också?

Herden skall gå i spetsen för hjorden och visa vägen för fåren. Om han inte själv går den samma och sanna vägen, lyckas han inte. På latin kallas herden ’pastor’. Denna bok talar om pastorala perspektiv. De är inte avsedda enbart för yrkespräster utan också för vanliga lek­män som i Bibeln utgör det s.k. allmänna prästadömet.

A door opened by the LordThe history of the Evangelical Lutheran Church in Kenya

Författare: The author, Rev. Dr. Rune Imberg, worked as a missionary in Kenya (1990-1996) together with his wife Katrina, teaching at Matongo Lutheran Theological College, from 1992 as Principal. He and his wife have seven children. He is presently working at the Lutheran School of Theology in Gothenburg (Församlingsfakulteten), where he has been Principal since 2001. In his research, he has mainly dealt with English, Swedish and Kenyan Church history.
Skriftserien: nr 9
Utgivningsår: 2008.
Pris
100 kr

In february 1939, shortly before World War II, two delegates from Swedish Lutheran Mission (Missionssällskapet Bibeltrogna Vänner) came to East Africa and made an agreement with the community at Itierio, close to Kisii town in South Western Kenya, to initiate a mission work there.

Because of the war, the first missionaries came to Itierio in early 1948. Out of this pioneer ministry a small Church grew, the Lutheran Church of Kenya, which had a few thousand members and two national pastors when it became independent in 1963. Since then the Church has grown rapidly and is now found in many parts of the country. It is well known over the world as the Evangelical Lutheran Church in Kenya. It has appr. 100 000 members, four bishops, more than one hundred pastors and several hundred congregations. It is led by the Presiding Bishop Dr. Walter Obare.

The author, Rev. Dr. Rune Imberg, tries to answer the following questions:

 • How come that Swedish Lutheran Mission decided to start a new mission field in Kenya?
 • How has the work developed over the years, from a tiny mission work to an independent Church with four dioceses?
 • What are the important decisions and deliberations which have influenced the development of ELCK?

Dr. Imberg has especially tried to trace the visions which have influenced the development of ELCK, concentrating on the development up to 1968. The history of the Evangelical Lutheran Church in Kenya is a witness to the greatness of God, showing how he is leading his people, often in surprising ways, and how he has blessed his Church in Africa and Kenya. The book is based on extensive research in archives and libraries, especially in Kenya and Sweden. It is illustrated with some maps and more than one hundred photos, many of them unique.

Dietrich Bonhoeffer. Perspektiv på hans liv, teologi och kyrkokamp

Författare: Torbjörn Johansson (red.). Medverkar i boken gör Anders Jarlert, professor i kyrkohistoria i Lund, Halvar Sandell, präst i Helsingfors, som arbetar med en doktorsavhandling om Bonhoeffers teologi vid Åbo akademi, vidare Rune Imberg, rektor, och Torbjörn Johansson, lektor, båda verksamma vid Församlingsfakulteten i Göteborg.
Skriftserien: nr 8
Utgivningsår: 2007
Pris: 150 kr

Dietrich Bonhoeffer avrättas av nazisterna i gryningen den 9:e april 1945, några dagar innan de allierade nådde fram till koncentrationslägret i Flossenburg. Under sitt liv hade han varit verksam som präst, akademiker och till sist som motståndsman.

Hans ovanliga levnadslopp har gjort att många har upptäckt hans böcker. Det som har väckt respekt och intresse är inte endast hans konsekventa motstånd mot nationalsocialismen utan även hans hållning i den tyska kyrkokampen. Bonhoeffer var en produktiv teolog, och den som intresserar sig för hans teologi förs in i hans liv. På ett sällsynt nära sätt hör biografi och teologi ihop.

I denna bok ges i fem artiklar olika perspektiv på hans liv, teologi och kyrkokamp. Dessutom innehåller den en nyöversatt text av Bonhoeffer, där han beskriver den dagliga bibelmeditation som användes vid det prästseminarium han ledde.

Romarbrevets hermeneutik. En lärobok för teologer om vetenskaplig metod 

Författare: Timo Laato är prästvigd i Finska kyrkan och disputerade 1991 på en avhandling om Paulus och judendomen. Han är lektor i Nya testamentets exegetik på Församlingsfakulteten i Göteborg, pastoralteologisk pedagog på Lutherstiftelsen i Göteborg och pastor i finska bedjarrörelsen.
Skriftserien: nr 7
Utgivningsår: 2006
Pris: 100 kr

Förstår du vad du läser? Denna fråga ställde Filippus en gång till den etiopiske hovmannen. Frågan är ständigt aktuell och levande, både i akademisk teologi och i församlingslivet. 

I denna bok granskas de gängse vetenskapliga metoderna för skrifttolkning utifrån Paulus sätt att läsa och utlägga Gamla testamentet. Den moderna hermeneutikens filosofiska förutsättningar utmanas här av teologiska perspektiv. Detta är ett vetenskapligt bidrag som gör anspråk på att bedriva verklig teologi, läran om Gud, utan att hamna i den agnostiska fällan.

Författaren analyserar Paulus argumentation i Romarbrevet och gör gällande att Paulus har en hermeneutisk helhetssyn som gör rättvisa åt det dynamiska samband som finns mellan Gamla och Nya testamentet, två delar i en och samma kanon. Paulus ser i Gamla testamentet en bild av Kristus själv. Paulus sätt att läsa Gamla testamentet ger oss hjälp att läsa och förstå både Nya och Gamla testamentet.

Talet om korset Guds kraftTill hundraårsminnet av Bo Giertz födelse. 

Författare: Rune Imberg (red.)
Skriftserien: nr 6
Utgivningsår: 2005
Pris: 70 kr (förr 250 kr) 

Den som något lärt känna Bo Giertz har upptäckt vilken bredd och vilket djup som präglat hans livsgärning, för andra finns en upptäckt kvar att göra. Denna biografi öppnar för de flesta läsare nya perspektiv. Här kan man bland annat läsa om:

 • hur det var att ha Bo Giertz som far
 • att efterträda Bo Giertz
 • Bo Giertz omfattande författarskap
 • hur Bo Giertz teologiska tänkande växte fram
 • vilken betydelse Bo Giertz haft i utlandet
 • Bo Giertz och kampen om kyrkan

Sist i boken får Bo Giertz själv ordet genom den predikan som kallats hans ”andliga testamente”.

Nåd och sanning. Församlingsfakulteten 10 år  

Författare: Rune Imberg & Torbjörn Johansson (red.)
Skriftserien: nr 5
Utgivningsår: 2003
Pris: 150 kr

Nåd och sanning – dessa bibliska begrepp har stått i centrum ända sedan Församlingsfakulteten började sin verksamhet hösten 1993.

Lördagen den 4 oktober 2003 firade Fakulteten sin tioåriga verksamhet med att inbjuda till Fakultetens dag. I samband med denna hölls ett antal föreläsningar som dels behandlade Fakultetens bakgrund och verksamhet, dels ett par centrala teologiska ämnen. De flesta av dessa föreläsningar har nu samlats i denna volym tillsammans med några andra uppsatser som knyter an till Församlingsfakultetens teologiska profil.

De tre bidragen i del I handlar om Fakulteten i sig – dess bakgrund, hur verksamheten kom igång, visioner inför framtiden.

De följande nio bidragen, del II, utgör ett slags positionsbestämning, som täcker in ett antal områden som är viktiga för Fakultetens verksamhet. Uppsatserna tar dels upp frågor som bibelsyn och bibelläsning – judendomen – Lutherforskning – den kyrkohistoriska utvecklingen, dels centrala dogmatiska frågor: inkarnationen – treenigheten – rättfärdiggörelsen.

Hälften av författarna är själva verksamma på Fakulteten, som lärare eller styrelseledamöter. De externa författarna är eller har varit verksamma som forskare i Sverige resp. USA.

Arvet från reformationen – teologihistoriska studier 

Författare: Bengt Hägglund, professor emeritus i ämnet kristendomens idéhistoria vid Lunds universitet. Genom sin bok Teologins historia, som även utkommit i stora upplagor på tyska och engelska, är han en välkänd och uppskattad teolog.
Skriftserien: nr 4
Utgivningsår: 2002
Pris: slut på förlaget

Arvet från reformationen omfattar inte bara dess återverkningar inom teologi och kyrkoliv utan har också haft ingripande betydelse inom andra områden av kulturlivet, inom undervisning och rättsskipning, inom litteratur och konst. Men den teologiska utvecklingen har haft en initierande och grundläggande funktion, främst genom reformatorernas verksamhet. De studier, som härmed framlägges, har delvis tidigare varit publicerade. När de nu ges ut i samlat skick sker det i tanke att de kan tjäna som en – i flera fall helt elementär – introduktion till ett fortsatt lutherstudium.

Reformationens huvudfrågor och arvet från Augustinus

Författare: Torbjörn Johansson
Skriftserien: nr 3
Utgivningsår: 1999
Pris: slut FFG:s lager

Reformationens budskap brukar karakteriseras med hjälp av några ”allena”: Kristus allena, tron allena, nåden allena och Skriften allena. I denna studie undersöks hur Martin Chemnitz (1522-86) behandlar dessa teman och hur han sätter dem i relation till Augustinus teologi.

Martin Chemnitz var en av de mest framgångsrika evangeliska teologerna efter Martin Luther och Philipp Melanchthon. Den ”andre Martin” var verksam i den epok som benämns ”senreformationen”, och hans skrifter är troligen den viktigaste länken mellan reformationen och den lutherska ortodoxin. Mest känd är han såsom medförfattare till Konkordieformeln, en av Svenska kyrkans bekännelseskrifter.

I Chemnitz´ läroskrifter möter ett stort antal citat från kyrkofäderna. Augustinus är den bland fäderna som citeras flest gånger. I undersökningen behandlas två huvudfrågor:

 1. Vilken funktion har Augustinuscitaten i Chemnitz´ argumentation? Om Skriften är enda regel och norm i alla lärofrågor – varför då arbeta med kyrkofädernas skrifter? Här behandlas Chemnitz´ principiella syn på förhållandet mellan Skrift och tradition.
 2. Vilken tolkning av Augustinus gör Chemnitz i de för reformationen avgörande frågorna om fri vilja och rättfärdiggörelse? Som en del av undersökningen prövas Chemnitz´ Augustinustolkning utifrån de skrifter han anför.

Genomgående läggs vikt vid att redovisa vilka argument från Skriften som Chemnitz använder sig av i de olika teologiska frågorna.

Philipp Melanchthon 500 år 1497-1997

Författare: Artikelförfattarna, Bengt Hägglund, Rune Söderlund och Torbjörn Johansson, har alla anknytning till Församlingsfakulteten i Göteborg som regelbundna gästföreläsare eller genom anställning.
Skriftserien: nr 2
Utgivningsår: 1997
Pris: 70 kr

500-årsminnet av Philipp Melanchthons födelse har under 1997 uppmärksammats på många håll. Han har hyllats som humanist, skolman och teolog.  I denna rapport från Församlingsfakultetens Melanchthonsymposium den 28 februari – 1 mars är det främst Melanchthons betydelse för den dogmhistoriska utvecklingen som lyfts fram.

Loci Communes 1521

Författare: Philip Melanchthon
Skriftserien: nr 1
Utgivningsår: 1997
Pris: 70 kr

Som blott 24-åring skrev professorn i grekiska vid Wittenbergs universitet Philipp Melanchthon (1497-1560) boken Loci Communes. De grundsatser han framförde var, i hans samtid, helt revolutionerande, och blev avgörande för reformationens fortsatta verk. Författaren känner vi kanske bäst som Martin Luthers nära medarbetare och genom hans senare och mycket spridda verk Den Augsburgska bekännelsenoch dess apologi.

”Den som är okunnig om syndens kraft, om lagen, om nåden, förstår jag inte hur jag skulle kunna kalla kristen. Ty just utifrån dessa lär man känna Kristus, emedan detta är att känna Kristus, att känna till hans välgärningar… Detta är då till syvende och sist den kristna kunskapen, att veta vad lagen kräver, var man skall begära kraft att fullgöra lagen och var man skall begära nåd för synden, hur man skall uppresa själen som vacklar mot djävul, kött och värld och hur man ska trösta ett bedrövat samvete.”

Så beskriver Melanchthon själv syftet med Loci 1521, alltså att ge en förklaring till de kristna huvudbegreppen och därmed en introduktion till studiet av Skriften. Melanchthon vill hjälpa läsaren att studera Bibeln med en klar blick för dess inre sammanhang i de frågor som gäller lag och evangelium, synd och frälsning, skuld och rättfärdiggörelse. Kravet på en klar begreppskunskap förbinds samtidigt med ett starkt betonande av att det är fråga om en hjärtats religion och en förnyelse genom Anden.