Småskriftserie

Priset är 50 kr, vid köp av minst 10 ex. är priset 40 kr (exkl. porto).

Samtliga småskrifter kan beställas från FFG:s expedition

Finna Gud, finna sig själv

Skriven av Fredrik Brosché, lärare i själavård och religionspsykologi på FFG.

Varje människa längtar efter att finna sig själv. Bli äkta och förverkliga det som hon ytterst är ämnad att vara. Denna dröm har Gud väckt i oss eftersom vi är skapade till Hans avbild. Som den store Fiskaren använder Gud vår längtan för att få oss på kroken. Sakta och ömsint brukar Människofiskaren vinda in
oss med sin långa fiskerev. Han drar mig med kärlekens lina i kallelsen och jag känner att jag höjs uppåt. Ljuvliga upplevelser av närhet, ljus och ledning kan krydda hungern efter Gud än mer. Men med sin rev vevar Gud också in mig i själens mörka natt. Det sker då Guds ljus faller över mina onda tankar, min ingrodda självcentrering i mitt gamla själv och jag trycks ner mot botten. Min tro på mig själv dödas. Jag kan öppna mig för bottenbrodern Kristus och uppstå i själens ljusa dag genom tro på hans ord. När jag hittar Gud hittar jag också mitt autentiska jag. 

 

Denna livsförvandling är det nav som Luthers spiritualitet kretsar kring. Den bekräftas och berikas av den andliga uppmuntran som Nådens ordning ger. Den samlingen av själavårds-erfarenheter är värdefull än idag genom att den slår vakt om omvändelsen och det sanna självförverkligandet.

Ignatiansk och luthersk andlig vägledning – likhet och olikhet

Skriven av Fredrik Brosché, lärare i själavård och religionspsykologi på FFG.

Många kristna har inspirerats av Ignatius av Loyolas Andliga övningar till att mer leva sig in i bibeltexterna med alla sinnen, känslor och all fantasi. De råd som upplevts som praktiskt användbara har man tagit till sig. Sedan har man gått förbi de anvisningar som känts mer tidsbetingade. Eftersom det som vi är ense om har prioriterats, utgör det urvalet ett slags Ignatius light.

Men reformationen på 1500-talet uppstod eftersom det faktiskt fanns en väsentlig oenighet om rättfärdiggörelseläran. Under kurserna i ignatiansk vägledning brukar dock den teologiska frågan om skillnaden inte väckas. Därför har många i mötet med Ignatius teologi idag trott att enighet föreligger. Eller så har man bara blivit förbryllad: Vad har det blivit av olikheten gentemot evangelisk teologi? Författaren till denna skrift har under många år deltagit i ignatiansk vägledning och genomgått dess utbildning för andliga vägledare. Han vittnar om hur han och andra genom de Andliga övningarna mer engagerat hela sin varelse i läsningen av Skriften. Tesen i denna småskrift är denna: Ju mer vi fördjupar oss i de Andliga övningarna, desto mer ser och förstår vi skillnaden mellan å ena sidan ignatiansk och å andra sidan evangelisk-luthersk andlig vägledning, ty den blir knivskarp här.

Paradisets port: Martin Luther undervisar om frälsningen

Skriven av Torbjörn Johansson, rektor på FFG.

Paradisets port lyfter fram Luthers tankevärld bakom katekesens förklaring till den andra trosartikeln. När det handlar om att sätta Kristus främst, hans person och verk, så har varje kyrka och varje enskild människa ett aldrig sinande behov av reformation. Reformationen handlar om Jesus – fortfarande.

Kristi dyra gåva: Martin Luther om nattvardens djupaste mening

Skriven av Daniel Johansson, lektor i Nya Testamentet på FFG.

Där den levande Gudens Son är verkligt, kroppsligt närvarande, ställs frågan om människans litenhet och värdighet inför en levande och helig Gud på sin spets. När liturgiska ordningar tycks krocka med bibelordet blir frågan om Bibelns tolkning och dess auktoritet akut.

Om Kristus med sin mänskliga kropp är närvarande i skapade ting som bröd och vin väcks frågor om Kristi person och hur andligt och materiellt förhåller sig till varandra. Kristi dyra gåva tecknar nattvardens betydelse för Martin Luther och reformationsutvecklingen.

Luther tröstar med evangelium i själavården

Skriven av Fredrik Brosché, lärare i själavård och religionspsykologi på FFG.

I sina över hundra själavårdsbrev är Luther mer öppen och medkännande än vi är vana vid. De visar oväntat ömsinta sidor av hans personlighet. Samtidigt känner vi igen hans evangeliska teologi. Han är en bibelkristen i den meningen att han söker finna ord från Skriften som brevmottagarna kan identifiera sig med och få tröst av i sin djupa existentiella kris. Kristus som gåva och exempel är det viktigaste och typiska även i Luthers själavård.

Gåvan är att Jesus har försonat all vår synd och övervunnit alla onda makter så att vi genom tron kan vara vissa om att vi har syndernas förlåtelse, liv och salighet. Gud älskar oss hur mycket ont vi än drabbas av. Jesus är också ett exempel för oss på det sättet att det i världen går oss som det gick för Mästaren. Kris leder till Kristus. Visserligen är risken att vi på grund av livets svåra personliga förluster, kränkningar, sjukdomar och sorger blir förbittrade. Men de kan även driva oss att ropa på Guds hjälp i Kristus och att fördjupa vår helgelse och gemenskap med Frälsaren. Utifrån sexton utvalda tröstebrev från Luther visar denna småskrift vad som är typiskt för Luthers själavård.

Bibelläsaren som förändrade världen: Om Martin Luther som bibelteolog – bibelöversättare – bibelutgivare 

Skriven av Rune Imberg, lektor i kyrkohistoria på FFG.

Vi brukar tänka på Martin Luther som “reformator”, men själv menade han att det är bara Gud som kan reformera kyrkan. Däremot tog han sina kallelser som präst, teologie doktor och professor på stort allvar, och han kunde möjligen se sig själv som ett slags profet. I denna småskrift möter vi bibelläsaren Luther.

Först får vi följa hans utveckling som bibelteolog, där han knyter an till en rik kyrklig tradition och samtidigt bryter ny mark. Läran om Sola Scriptura, “Skriften allena”, får en rad viktiga teologiska konsekvenser. Vi möter även ett par andra sidor av Luther, som idag är mer bortglömda, nämligen bibelöversättaren och bibelutgivaren. Hans bibelöversättning har bidragit till att forma det tyska språket och inspirerat översättningar till en rad andra språk, däribland svenska och finska. Hans insatser som bibelutgivare, vilket innebär att han löste ett problem som var akut redan på 400-talet, har präglat de flesta bibelutgåvor som getts ut sedan 1530-talet.

Kristus före Jesus. Om Guds Son i Gamla testamentets historia

Skriven av Jakob Appell, kaplan på FFG.

Bekännelsen av jungfru Marias son som Guds Son aktualiseras på nytt. Men har du någon gång funderat över vad han som låg krubban ägnade sig åt innan han blev människa och fick namnet Jesus? Vilken var hans roll i Gamla Testamentets historia – Kristus före Jesus? Genom den tidiga kyrkans bibelläsning, som hade djupa rötter i den judiska och gammaltestamentliga bakgrunden, får vi en rad exempel på förståelsen att det är Sonen som är centrum i Guds möte med människor – redan i Gamla Testamentets historia.

Det är Kristus själv som uppenbarar sig för Abraham, Mose och fäderna. Att dessa trons fäder trodde på Kristus blir för Nya Testamentets författare en påminnelse om att ta vara på Guds uppenbarelse som möter oss i Jesus från Nasaret, Guds inkarnerade Son. Jesus sade: ”Om ni trodde Mose, skulle ni tro på mig, ty om mig har han skrivit.” (Joh 5:46) Denna småskrifts ärende är inte bara en spännande jakt efter Kristus i Gamla Testamentet utan också en allvarlig påminnelse om uppenbarelsens betydelse för Kyrkans liv idag.

Julevangelierna

Skriven av Timo Laato, lektor i Nya testamentets exegetik på FFG.

Julevangeliet – i singular – handlar förstås om den välkända texten från Luk 2 som vi brukar lyssna till vid julens gudstjänster. Men vad är julevangelierna för något? I en liten men innehållsrik småskrift lyfter Timo Laato fram en rad intressanta och spännande bibeltexter som (i Gamla Testamentet) förebådar eller (i Nya testamentet) beskriver Jesu födelse.

Han tar bl.a. upp Mikas resp. Psaltarens julevangelium, likaså Jesajas tre julprofetior, men också hur tre av evangelierna utlägger julens budskap samt hur Jesu födelse beskrivs i Galaterbrevet resp. Uppenbarelseboken. På ett fräscht och levande sätt presenterar Laato julens budskap, som alltid är lika viktigt och underbart!

Nytt ljus över skapelsen. En kristen förståelse av naturen

Skriven av Torbjörn Johansson, rektor på FFG.

Författaren uppmanar oss alla att njuta av Guds underbara skapelse och att läsa naturens bok. Samtidigt gäller det att tolka den rätt, att varken värdera naturen för högt eller för lågt. Till detta behöver vi hjälp, och den finner vi i Skrifternas bok, alltså Bibeln. Följdriktigt heter ett kapitel ”Kristus som nyckeln till naturens bok”.

Två andra kapitel handlar om ”Förundran inför naturen” resp. ”Skapelsen i den kristna tron”. Detta är ämnen som många brottas med, inte minst dagens naturvetenskapliga forskare, vare sig de är ateister, agnostiker eller kristna. Bland annat grubblar många fysiker just nu över frågan: Varför är universum så perfekt? Handlar det om en slump eller inte att naturlagarna är konstruerade på ett sätt som gör det möjligt för oss människor att överleva? Torbjörns lilla skrift hjälper läsarna att formulera kristna perspektiv och svar på sådana frågor, likaså att förstå skapelsens dubbla perspektiv, det han kallar ”en god skapelse” resp. ”skapelsens djupa skada”.

Den stora gåvan. Vägen från döden till livet i dopet

Skriven av Daniel Johansson, lektor i Nya testamentets exegetik på FFG.

Småskriften handlar om dopets pågående betydelse för en kristen. Den blandar teologiskt djuplodande undervisning med praktisk tillämpning i en fruktbar mix som stärker en döpt människa i identiteten som ett Guds barn. En fin doppresent för vuxna, en ypperlig gåva att räcka till dopföräldrar, och en enkel skrift för alla kristna som vill leva i sitt dop.